Portret  van  Enkhuizen

Stichting Verzameling Semeijns de Vries van Doesburgh

 

 

 

Deze website is in ontwikkeling, onder meer in reactie op recente wijzigingen in ANBI – regelgeving die publicatie van bepaalde zaken eist. Deze site voldoet aan die regels, maar dient tevens in toenemende mate om bezittingen van de stichting en uit het netwerk van de stichting, toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Beeldmateriaal op deze site kan zonder schriftelijke toestemming van de stichting niet gereproduceerd worden. Verzoeken kunnen gericht worden aan thadevandoesburgh@live.nl

Laatst bijgewerkt: 12 april 2016

Direct naar afbeeldingen:

Schilderijen in bruikleen

Objecten in Depot

Objecten uit ons netwerk

 

 

Geschiedenis

Doelstelling

Contact

Collectie

Beleidsplan

Jaarverslagen

Beloningsbeleid

Links

                                     

 

 

Geschiedenis

 

De Stichting beheert een verzameling van meer dan veertig Enkhuizer portretten uit de zeventiende en de achttiende eeuw waarvan een twintigtal kort na de Tweede Wereldoorlog in bruikleen is gegeven aan het stadhuis van Enkhuizen. Slechts een deel van deze verzameling is door rechtstreekse vererving bij de familie, die de schilderijen in de stichting heeft ingebracht, terecht gekomen. Dit deel bestaat voornamelijk uit achttiende-eeuwse schilderijen. Een kleine groep portretten is afkomstig uit de familie Buyskes en werd aan mr. J. de Vries van Doesburgh (1863 – 1951) nagelaten door de kinderloze laatste telg uit die familie, Pieter Johan Buyskes (1829-1910). Uit de nalatenschap van mej. A.A.U. Prins verkreeg mr. J. de Vries van Doesburgh in 1903/1904 het portret van drie generaties van de familie Kluppel uit 1645. Eén schilderij werd verworven door ruil met de gemeente Haarlem en een enkele aanvulling kwam uit de kunsthandel. Een belangrijke kern van de verzameling van de stichting is echter afkomstig uit de boedel die Margaretha Maria Snouck van Loosen (1807-1885) naliet.

Ongeveer de helft van het bezit van de stichting is permanent tentoongesteld in het oude stadhuis van Enkhuizen en sinds 2014 ook in het Westfries Museum te Hoorn.

De samenwerking met de gemeente Enkhuizen gaat terug tot voor de formele oprichting van de stichting en is een mooi voorbeeld van privaat-publieke samenwerking in de cultuursector.

Meer geschiedenis………

 

Doelstelling

 

 

 

De doelstelling van de stichting is sinds haar oprichting in 1966 niet wezenlijk veranderd. De invulling ervan is natuurlijk wel geëvolueerd en ging het aanvankelijk alleen om schilderijen die door vererving bij de oprichters terecht waren gekomen, gaat het tegenwoordig meer om de oorspronkelijke collectie van Mr Johan de Vries van Doesburgh (1863 – 1951). In recente jaren heeft de stichting een aantal schilderijen uit nalatenschappen in de bredere familie verworven die tot die oorspronkelijke collectie gehoord hebben.

 

 

 

 

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 31 juli 1970, waarbij bepaald werd dat geen wijziging mogelijk is in de volgende doelstelling:

 

De stichting stelt zich ten doel het verwerven, bewaren en instandhouden van voorwerpen en zaken, welke betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Enkhuizen, van het geslacht Semeijns en van personen , die op enigerlei wijze aan dat geslacht vermaagschapt zijn (geweest). De stichting heeft verder ten doel het uiteenvallen van de verzameling van genoemde zaken door vererving te voorkomen.

Mede tot het doel van de stichting behoort algemene bekendheid aan haar verzameling te geven, waaronder begrepen het houden van voor het publiek toegankelijke tentoonstellingen, het verlenen van medewerking daaraan en het daartoe in bruikleen geven van voorwerpen en zaken behorende tot haar verzameling.

 

 

 

Contact

 

 

 

Inschrijving KvK 2013

           

 

De stichting zal de verkorte naam ‘portret van Enkhuizen’ naast de statutaire naam voeren; de ‘uitvinder’ van de naam (zie ook ISBN 9066302429, 9789066302426), de heer R.E.O. Ekkart heeft daarvoor toestemming gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres:                           thadevandoesburgh@live.nl

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsnummer KvK:                      41149864;

 

 

RSIN – fiscaal nummer ANBI:                816149227

 

 

IBAN:                                                             NL79 ABNA 0627 1206 28

 

 

 

top

 

 

 

 

 

Collectie:

 

 

 

De stichting heeft objecten in bruikleen gegeven aan bruikleennemers en andere objecten zijn in depot. Daarnaast kan de stichting bemiddelen om informatie en beeldmateriaal toegankelijk te maken van objecten die zij niet zelf in bezit heeft. In veel gevallen betreft het dan eigendom van de familie. De hyperlinks leiden u naar lijsten afbeeldingen van objecten in de verschillende categorieën, deze lijsten zijn in bewerking en niet compleet, ze dienen slechts om u een indruk van de collectie te geven.

Voor historische gegevens en identificatie van geportretteerden verlaten wij ons, tenzij anders vermeld op de visie van het RKD en de analyse van Dr R.E.O. Ekkart zoals die onder meer vermeld staat in de catalogus ‘portret van Enkhuizen in de gouden eeuw’ ISBN 90-6630-242-9.

 

 

top

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan

 

 

 

 

De doelstellingen van de stichting, het behoud en de toegankelijkheid van de collectie voor het publiek, zijn nog altijd beleidsbepalend voor het bestuur.

Gedurende de het afgelopen decennium is de collectie met een grondig restauratie-programma in goede staat gebracht. Voor het volgende jaar staat een aantal kleinere onderhoudsprojecten op het programma: van een aantal ovale schilderijen moet  de inlijsting herzien worden omdat de inlijsting spanning op het doek zet. 

Daarnaast wil de stichting met betrekking tot objecten in depot, in afwachting van een geschikte tentoonstellingsgelegenheid veelal ondergebracht bij de familie, een flexibeler beleid voeren. De huidige praktijk leidt tot langdurige plaatsingen van tientallen jaren terwijl we met kortere plaatsingen waar de depotcondities (klimaat, veiligheid, etc.) dat toelaten wellicht meer affiniteit met de collectie kunnen kweken. 

 

 

 

top

 

 

 

Jaarverslagen

 

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

top

 

Beloningsbeleid

 

 

 

De stichting heeft geen bezoldigde functies. Zij voert dan ook geen beloningsbeleid.

 

 

 

top

 

Links

 

 

 

Gemeente Enkhuizen – online Stadhuiscollectie

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Documents and Settings\erla191\Application Data\Microsoft\Handtekeningen\enkhuizen.jpg

 

Vereniging Oud Enkhuizen

 

Familie archief Semeijns de Vries van Doesburgh

 

Een andere kijk op de verzameling – Jochem van Loosen

 

In het Westfries Museum te Hoorn zijn door de jaren heen regelmatig bezittingen van de stichting in tijdelijke en permanente bruiklenen voor het publiek toegankelijk gemaakt

 

 

top

 

Deze site gebuikt GEEN cookies!